FORMY OBROTU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCIAMI

Rynek nieruchomości wykorzystuje różne formy obrotu. Wiąże się to z faktem, iż nie wszystkie nieruchomości oferowane na sprzedaż należą do podmiotów prywatnych, to jest osób fizycznych i prawnych. Pewna część nieruchomości na rynku należy do Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego i, jako taka, podlega specjalnym uregulowaniom normującym między innymi wymaganą formę obrotu.

Według ustawy o obrocie nieruchomościami podmioty państwowe, tj. Skarb Państwa oraz władze samorządowe będące w posiadaniu nieruchomości, mogą je sprzedać na drodze rozpisania przetargu. Ustawa dopuszcza jednak bezprzetargową formę sprzedaży w określonych przypadkach. Dzieje się tak na przykład kiedy dany budynek jest zbywany na rzecz osoby, której przysługuje wieczyste prawo użytkowania go.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż bezprzetargowa w roku 2014 wahała się w granicach 4,4 – 12,5% i jest najmniejsza dla nieruchomości gruntowych, największa zaś dla budynków. Jeżeli chodzi o sprzedaż przetargową, najmniej budynków jest sprzedawanych w ten sposób – jest to zaledwie 2,3% obrotu. Podobnie sprawa wygląda z nieruchomościami zabudowanymi – odsetek nieruchomości odsprzedawanych na drodze przetargu wynosi 2,9%. Na drodze przetargu najwięcej jest zbywanych nieruchomości gruntowych – aż 8,5%.

Jednak znacząca większość wszystkich transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości zachodziła w ramach wolnego rynku. Sprzedano w ten sposób 85,2 % budynków, 87,1% nieruchomości gruntowych, 89% lokali i 92,6% nieruchomości zabudowanych. Widać zatem wyraźnie, iż struktura obrotu nieruchomości jest zróżnicowana przede wszystkim ze względu na rodzaj danej nieruchomości, jednak we wszystkich grupach miażdżącą przewagę ma obrót na wolnym rynku.

Podsumowując…

Większość transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości odbywa się na wolnym rynku. Pozostałe transakcje są dokonywane głównie przez podmioty państwowe, z wykorzystaniem przetargowej i bezprzetargowej formy sprzedaży.